PODSTAWY PRAWNE:
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr  2011/24/UE z dnia 9 marca 2011r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej,
  • Ustawa z 10 października 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw: Dz. U. 2014 poz. 1491 (tzw. ustawa transgraniczna, która nowelizuje ustawę zdrowotną),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 listopada 2014r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1545,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 listopada 2014r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju: Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1538,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 listopada 2014r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu: Dz. U. 2014 poz. 1551